A WWW.NAPELEMAJANLAT.HU

weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételek

- Felhasználók részére -

1.
Felek
1.1.
Szolgáltató: A www.napelemajanlat.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője és a szolgáltatás nyújtója a SolarOffer Ltd. (a továbbiakban: Szolgáltató).

Székhely: Hova House 1 Hova Villas, Brighton & Hove BN3 3DH, UK

Képviseletre jogosult személy neve: Farkas Ferenc

Cégjegyzékszám: 09388565

EU VAT Nr.: GB 216 7970 85

ICO regisztrációs szám: ZA096961

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000077-36680007

Elektronikus elérhetőség: info@napelemajanlat.hu

Projektvezető: Farkas Ferenc (telefon: 36 30 597 72 04)

A Szolgáltató kizárólag a Felhasználók által kért ajánlatokat közvetíti a Partnerei számára, így közvetlenül ajánlatot nem ad. A Felhasználók számára közvetlenül a Partnerek küldik meg a napelem szerelésére vonatkozó ajánlataikat.
1.2.
Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan regisztrált vagy nem regisztrált természetes személy, aki a Weboldal valamely szolgáltatását igénybe veszi (a továbbiakban: Felhasználó).
1.3.
Partner: A Szolgáltatóval szerződésben álló olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely napelem szerelésre illetve annak finanszírozására tesz ajánlatot a Felhasználó részére.
1.4.
Szolgáltatás: A Szolgáltató olyan internetes felületet biztosít, melyen keresztül (az ajánlatkérési-, illetve adási rendszer segítségével – a továbbiakban: Admin felület) a Felhasználó ajánlatot tud kérni napelem szerelési munkálat(ok) elvégzésére. A Felhasználó által megadott adatok megjelennek a Weboldal Admin felületén, amely alapján a Partnerek e-mailben küldik meg ajánlataikat a Felhasználó részére.
2.
Általános rendelkezések
2.1.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató, valamint a vele szerződéses viszonyba lépő Felhasználó között létrejövő jogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazza, amelynek betartása mindkét fél kötelessége.
2.2.
Az ÁSZF Felhasználó általi elfogadása a szolgáltatások igénybevételének feltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Felhasználó a Weboldal valamely szolgáltatását igénybe veszi. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy a Weboldalt saját felelősségére használja, és magára nézve a felhasználási feltételeket kötelezőnek ismeri el.
2.3.
Az ÁSZF nyelve a magyar, amelyre a Magyarország területén hatályos jogszabályok vonatkoznak.
3.
Az ÁSZF hatályba lépése és módosítása
3.1.
A jelen ÁSZF a Weboldalon történő közzététel napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
3.2.
Az ÁSZF a Szolgáltató által bármikor egyoldalúan módosítható, amelyről a Felhasználót hírlevélben vagy belépéskor felugró ablakban (pop up) tájékoztatja. A Szolgáltatás további használatával a Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et automatikusan tudomásul veszi, ezen túlmenően a Felhasználó beleegyezésére nincs szükség.
4.
Regisztráció és szolgáltatási díj
4.1.
A Felhasználó a Weboldalon található űrlap kitöltésével tud regisztrálni napelem szerelésére vonatkozó ajánlat kérésre.
4.2.
A szolgáltatás Felhasználók számára ingyenes. A regisztrációhoz az alábbi adatokra van szükség: név, cím, e-mail cím, telefonszám. Az ajánlatkéréshez szükséges adatok, információk megadása: a tető fotója déli irányból, pályázati igény megjelölése, csak komplett kivitelezési igény megjelölése. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szolgáltató legkésőbb 24 órán belül e-mailben tájékoztatja a Partnert az ajánlatkérésről. A Partnerek legkésőbb 10 napon belül fogják közvetlenül a Felhasználónak megküldeni az ajánlatokat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy a Felhasználó a Partnerektől ajánlatkérését nem kap. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját/ajánlatkérését indokolás nélkül elutasítsa.
5.
Felelősség
5.1.
A Felhasználónak tudomása van arról, hogy a Szolgáltató kizárólag közvetítői tevékenységet folytat. Ennek megfelelően a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem garantál számára ajánlat adásokat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy a Felhasználó a Partnerektől ajánlatkérését nem kap.
5.2.
A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és ezek következményeiért, amelyek rajta kívül álló okokból keletkeztek, pl.: internetes hálózat hibája, technikai meghibásodások, leállások, vagy vírusok, hacker tevékenységek, egyebek. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért, elmaradt haszonért, keletkezett üzleti hátrányért.
5.3.
A Szolgáltató a Weboldal keretein belül vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatásokat, termékeket, funkciókat és információkat minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak" bocsátja rendelkezésre (így különösen: Felhasználók által megadott adatok).
6.
Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, amelyet ITT tud megtekinteni.

7.
Egyebek
7.1.
A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

E-mail: info@napelemajanlat.hu

Cím: Hova House 1 Hova Villas, Brighton & Hove BN3 3DH, UK

Telefonszám: 36 30 597 72 04

Kapcsolattartó személy: Farkas Ferenc

7.2.
A Weboldal tartalma - eltérő megjelölés hiányában – a Szolgáltató szellemi alkotása. A Weboldal bármely része, így a képi és szöveges tartalmak is kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulásával és a forrás megjelölésével használhatók fel! A kapott ajánlatokat a Felhasználó nem jogosult felhasználni a jelen szerződéstől eltérő semmilyen más célra.
7.3.
A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. A Szolgáltató bármely Felhasználó fiókját felfüggesztheti, törölheti, amennyiben a Felhasználó tevékenysége jogszabályba ütközik, illetőleg faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki. A Felhasználó felhasználói fiókjának törlése a Felhasználó statisztikáinak, egyéb adatainak megsemmisülését eredményezheti. A Szolgáltató semmilyen formában nem vonható felelősségre az ilyen módon keletkezett bárminemű károkért, veszteségért vagy elmaradt haszonért.
7.4.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.

Kelt: 2015. június 16. napján